Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

       ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерство освіти і науки України

Міністр

______________________ С.М.Квіт

Наказ від 21.08. 2015 р. № 888СТАТУТ
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

"НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

(нова редакція)

ідентифікаційний код 02070743Погоджено

Конференцією трудового

колективу від 09.06.2015,

протокол № 1Дніпропетровськ

2015
З М І С Т

1. Загальна частина

2. Концепція освітньої, наукової та інноваційної діяльності

3. Права та обов’язки засновника

4. Статус, структура і повноваження Державного ВНЗ "НГУ"

5. Права та обов’язки учасників освітнього процесу Державного

ВНЗ "НГУ"

6. Права та обов’язки ректора Державного ВНЗ «НГУ»,

підстави дострокового розірвання контракту з ректором

7. Повноваження органів управління Державного ВНЗ «НГУ»

8. Органи громадського самоврядування Державного ВНЗ «НГУ»

9. Джерела надходження та порядок використання коштів і майна

Державного ВНЗ «НГУ»

10. Порядок звітності та контролю за провадженням фінансово -

господарської діяльності Державного ВНЗ «НГУ»

11. Порядок внесення змін до Статуту Державного ВНЗ «НГУ»

12. Порядок реорганізації та ліквідації Державного ВНЗ «НГУ»


1. Загальна частина

1.1. Даний Статут вищого навчального закладу розроблено відповідно до законодавства України. Статут є документом, що регламентує діяльність Державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет" (далі – Державний ВНЗ "НГУ"), заснованого у 1899 році, правонаступника Дніпропетровського гірничого інституту, Державної гірничої академії України (постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.1993 № 646), Національної гірничої академії України (Указ Президента України від 11 червня 1997 року № 522/97) та Національного гірничого університету (розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 86-р), заснованого на державній формі власності і підпорядкованого Міністерству освіти і науки України.

Повна назва українською мовою: Державний вищий навчальний заклад

"Національний гірничий університет"

Скорочена назва українською мовою: Державний ВНЗ "НГУ"

Повна назва російською мовою: Государственное высшее учебное заведение

"Национальный горный университет"

Скорочена назва російською мовою: Государственное ВУЗ "НГУ"

Повна назва англійською мовою: National Mining University

Скорочена назва англійською мовою: NMU

Повна назва німецькою мовою: Nationale Bergbauuniversität

Скорочена назва німецькою мовою: NВU

Повна назва польською мовою: Narodowy Uniwersytet Górniczy

Скорочена назва польською мовою: NUG

1.2. Місце знаходження Державного ВНЗ "НГУ":

49005, Україна, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, 19

Телефони: +38 (056) 744-62-19; +38 (0562) 46-40-62

Факси: +38 (056) 744-62-11; +38 (0562) 47-08-35

E‑mail: nmu@nmu.org.ua

2. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Концепція освітньо-наукової та інноваційної діяльності базується на:

· провадженні на високому рівні освітньої діяльності, що забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями;

· провадженні наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі;

· участі в забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу;

· формуванні особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;

· забезпеченні органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності;

· створенні необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;

· збереженні та примноженні моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;

· поширенні знань серед населення, підвищенні освітнього і культурного рівня громадян;

· налагодженні міжнародних зв'язків та провадженні міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури;

· досягненні світового рівня наукової діяльності завдяки запровадженню моделі поєднання освіти, науки й інновацій, які сприяють інтеграції у світовий освітньо-науковий простір;

· забезпеченні соціального захисту учасників освітнього процесу та інших працівників Університету.

· вивченні попиту на окремі спеціальності на ринку праці.

2.2. Основні завдання Державного ВНЗ «НГУ»

2.2.1. У навчальній діяльності:

· здійснення освітньої діяльності з підготовки, перепідготовки та атестації фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) за стандартами вищої освіти для потреб економіки, освіти і науки;

· виконання державного замовлення та угод на підготовку, перепідготовку та атестацію фахівців з вищою освітою;

· доуніверситетська підготовка, надання післядипломної освіти;

· підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та їх атестація;

· підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України;

· підвищення кваліфікації за ліцензованими спеціальностями;

· підготовка і атестація фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра за стандартами вищої освіти для потреб економіки, освіти та науки на умовах одночасного навчання за двома напрямами (спеціальностями) і формами;

· професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації за робітничими професіями;

· вивчення попиту на окремі напрями та спеціальності на ринку праці, сприяння працевлаштуванню випускників;

· забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються в Державному ВНЗ "НГУ", в дусі патріотизму і поваги до Конституції України;

· здійснення творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;

· розроблення та впровадження у навчальний процес новітніх інформаційних технологій і засобів навчання з метою підготовки фахівців з питань інноваційного розвитку;

· реалізація інноваційних програм підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів для університетів, наукових установ;

· створення умов для обміну студентами, аспірантами, докторантами, науково-педагогічними, педагогічними і науковими працівниками;

· забезпечення участі студентів у наукових і науково-технічних дослідженнях та впровадженні в практику результатів досліджень як необхідної складової навчального процесу;

· підвищення кваліфікації працівників підприємств, установ та організацій, що впроваджують у практику результати прикладних наукових досліджень Державного ВНЗ "НГУ";

· участь у розробці та впровадженні державної політики у сфері науки й освіти;

· визначення перспектив і напрямів розвитку освіти і науки.

2.2.2. У науковій та інноваційній діяльності:

· здійснення на засадах взаємодії з навчальним процесом, самостійно або разом з Національною та галузевими академіями наук, фундаментальних і прикладних наукових досліджень, в тому числі у сфері високих технологій, пошукових та дослідно-конструкторських і проектних робіт, впровадження у виробництво наукових розробок за визначеними пріоритетними напрямами наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

· розроблення на засадах взаємодії науки й освіти конкурентоспроможних інноваційних технологій, інноваційних проектів, технічних пристроїв і систем, їх впровадження у виробництво і реалізація на вітчизняному та світовому ринках;

· інтеграція освіти та науки з виробництвом шляхом створення навчально-науково-виробничих об’єднань, базових кафедр, лабораторій разом з інститутами Національної та галузевих академій наук і підприємствами, установами та організаціями;

· організація виробництва нової високотехнологічної продукції, випуск і реалізація експериментальних зразків нової техніки, технологій та малосерійної наукоємної продукції;

· забезпечення охорони об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема інноваційних розробок Державного ВНЗ "НГУ".

2.2.3. У міжнародній діяльності:

· здійснення міжнародного співробітництва шляхом укладання договорів про співробітництво, встановлення прямих зв’язків з вищими навчальними закладами, науковими установами та підприємствами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства України;

· посилення інтеграції Державного ВНЗ "НГУ" в світовий освітній і науковий простір;

· здійснення зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України шляхом укладання договорів з іноземними юридичними та фізичними особами, створення спільних з іноземними партнерами наукових, науково-навчальних, науково-освітніх центрів, інститутів, інших об'єднань для виконання освітніх і науково-дослідницьких програм з видачею студентам, аспірантам та докторантам відповідних документів про освіту державного зразка.

2.3. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність у Державному ВНЗ «НГУ» є невід’ємною складовою освітньої діяльності та провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої й виробничої діяльності в системі вищої освіти.

2.3.1. Суб’єктами наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності є наукові, науково-педагогічні працівники, особи, які навчаються у Державному ВНЗ «НГУ» , інші працівники Державного ВНЗ «НГУ», а також працівники підприємств, які спільно з Державним ВНЗ «НГУ» проводять наукову, науково-технічну й інноваційну діяльність.

2.3.2. Основною метою наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності є здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу.

2.3.3. Основними завданнями наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Державного ВНЗ «НГУ» є:

· одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів;

· застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки фахівців з вищою освітою;

· формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок.

2.3.4. Основними напрямами інтеграції наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Державного ВНЗ «НГУ» є:

· участь у розробленні та виконанні державних цільових програм економічного і соціального розвитку;

· проведення спільних наукових досліджень, експериментальних та інноваційних розробок тощо, у тому числі за рахунок державного бюджету і власних надходжень;

· участь у створенні науково-навчальних, науково-дослідних об’єднань, інноваційних структур та інших організаційних форм кооперації;

· впровадження спільно створених інноваційних продуктів у виробництво, інші галузі економіки тощо;

· забезпечення набуття, охорони та захисту прав інтелектуальної власності на результати наукової та науково-технічної діяльності;

· провадження спільної видавничої та інформаційно-ресурсної діяльності;

· залучення Державним ВНЗ «НГУ» наукових працівників з наукових установ і організацій Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та науковими установами і організаціями академій науково-педагогічних працівників Державного ВНЗ «НГУ» на основі трудового договору (контракту) для провадження освітньої та наукової діяльності, зокрема з підготовки аспірантів і докторантів, створення та експертизи підручників, навчальних посібників, освітніх програм і стандартів вищої освіти для забезпечення навчального процесу у вищій школі;

· організація проведення на базі наукових установ і організацій Національної академії наук України, національних галузевих академій наук досліджень молодими вченими, докторантами й аспірантами, систематичної виробничої практики студентів Державного ВНЗ «НГУ» із забезпеченням їх безпосередньої участі у наукових дослідженнях.

2.3.5. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність у Державному ВНЗ «НГУ» проводиться відповідно до законодавства про освітню, наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність. Міністерство освіти і науки України формує політику наукової і інноваційної діяльності, яка здійснюється безпосередньо Державним ВНЗ «НГУ» на засадах автономії.

2.3.6. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність може проводитись Державним ВНЗ «НГУ», у тому числі через створені ним юридичні особи, які доводять результати наукової і науково-технічної діяльності Державного ВНЗ «НГУ» до стану інноваційного продукту та їх подальшої комерціалізації.

2.3.7. До виконання наукових і науково-технічних робіт у Державному ВНЗ «НГУ» можуть залучатися науково-педагогічні, наукові і педагогічні працівники, інші працівники Державного ВНЗ «НГУ», особи, які навчаються у Державному ВНЗ «НГУ», а також працівники підприємств, установ та організацій.

2.3.8. Набуття, охорона та захист прав Державного ВНЗ «НГУ» щодо результатів наукової, науково-технічної й інших видів діяльності забезпечуються відповідно до закону. Державний ВНЗ «НГУ» має право розпоряджатися майновими правами інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності.

2.3.9. Об’єкти права інтелектуальної власності підлягають оцінці. За результатом оцінки їх вартість відображається у бухгалтерському обліку Державного ВНЗ «НГУ» в порядку, передбаченому законом.

2.3.10. Державний ВНЗ «НГУ» здійснює заходи з впровадження, включаючи трансфер технологій, об’єктів права інтелектуальної власності, майнові права на які він набув.

2.3.11. Державний ВНЗ «НГУ» здійснює заходи щодо запобігання академічному плагіату – оприлюдненню (частково або повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження та/або відтворенню опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання.

2.4. Основними напрямами діяльності Державного ВНЗ «НГУ» є:

· підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на початковому (короткий цикл), першому (бакалаврський), другому (магістерський), третьому (освітньо-науковий) науковому рівнях вищої освіти, успішне виконання яких є підставою для присудження відповідних ступенів вищої освіти: молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук;

· науково-дослідна, науково-технічна, науково-виробнича, інноваційна, природоохоронна, проектно-пошукова, дослідно-конструкторська, конструкторсько-технологічна діяльність; популяризація науки;

· проектно-пошукові, пусконалагоджувальні, монтажні та експериментальні роботи; науково-технічні й інші експертизи; надання консультацій та послуг;

· організація та проведення наукових, науково-технічних, науково-методичних конференцій, симпозіумів, семінарів, шкіл та олімпіад, у тому числі міжнародних;

· атестація осіб, які здобувають ступінь молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра, доктора філософії (кандидата наук), доктора наук, присвоєння вчених звань старшого дослідника, доцента і професора;

· атестація наукових, педагогічних та науково-педагогічних працівників;

· підвищення педагогічної, наукової кваліфікації фахівців і післядипломна освіта;

· підготовка громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства до вступу у вищі навчальні заклади;

· науково-методична, культурно-освітня та культурно-просвітницька, інформаційна, консультаційна, видавнича, спортивно-оздоровча, туристично-рекреаційна діяльність, провадження медичної практики та надання медичних послуг студентам і співробітникам Державного ВНЗ "НГУ" тощо;

· надання платних освітніх та інших платних послуг, фінансово-господарська, соціально-економічна, торгово-закупівельна діяльність;

· міжнародне співробітництво та зовнішньоекономічна діяльність у сфері вищої освіти, науки, культури;

· інші напрями діяльності, що не суперечать законодавству України.

Види діяльності, що потребують попереднього отримання ліцензії (дозволу), Державний ВНЗ "НГУ" здійснює після отримання відповідної ліцензії (дозволу).

2.5. Мовою викладання у Державному ВНЗ «НГУ» та оформлення документації є державна мова. Використання інших мов можливе:

· під час проведення міжнародних заходів, де ухвали про робочі мови приймає оргкомітет;

· у викладацькій роботі осіб, запрошених для цього з інших держав;

· з метою створення умов для міжнародної академічної мобільності у випадках викладання окремих навчальних дисциплін іншими мовами, якщо це передбачено навчальним планом та рішенням вченої ради факультету.

2.6. Діяльність Державного ВНЗ "НГУ" здійснюється на засаді незалежності від політичних партій, громадських і релігійних об’єднань. У Державному ВНЗ "НГУ" не допускається створення політичних партій та їх осередків, релігійних організацій та їх органів. Громадські організації діють в Державному ВНЗ "НГУ" на засадах, визначених Конституцією України та законами України.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСНОВНИКА

3.1. Державний ВНЗ "НГУ" перебуває у державній власності і підпорядковується Міністерству освіти і науки України (надалі – Засновник).

3.2. Засновник забезпечує фінансування Державного ВНЗ "НГУ" за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, з дотриманням принципів цільового й ефективного використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті рішень.

3.3. Засновник розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою за спеціальностями відповідних ступенів вищої освіти і забезпечує фінансування такої підготовки за рахунок видатків Державного бюджету України.

3.4. Засновник може делегувати окремі свої повноваження керівникові або іншому органу управління Державного ВНЗ "НГУ". Засновник здійснює належні йому права щодо Державного ВНЗ "НГУ", а також виконує покладені на нього обов’язки.

3.5. Міністерство освіти і науки України як центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки, інновацій та інформатизації, інтелектуальної власності має повноваження щодо управління Державним ВНЗ "НГУ", а саме:

· затверджує статут Державного ВНЗ «НГУ» та за поданням Конференції трудового колективу Державного ВНЗ «НГУ» вносить до нього зміни або затверджує нову редакцію;

· організовує і проводить конкурс щодо обрання ректора Державного ВНЗ "НГУ" та укладає в місячний строк контракт з ректором Державного ВНЗ "НГУ", обраним за конкурсом у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту»;

· за поданням Конференції трудового колективу Державного ВНЗ «НГУ» достроково розриває контракт з ректором Державного ВНЗ "НГУ" з підстав, визначених законодавством про працю, чи за порушення статуту університету та умов контракту;

· здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Державного ВНЗ "НГУ";

· здійснює контроль за дотриманням Статуту Державного ВНЗ "НГУ";

· здійснює інші повноваження, передбачені законом і Статутом Державного ВНЗ "НГУ".

4. СТАТУС, СТРУКТУРА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ВНЗ "НГУ"

4.1. Державний ВНЗ "НГУ" є юридичною особою, працює на засадах неприбутковості і здійснює цивільну правоздатність у повному обсязі для виконання завдань і функцій, передбачених цим Статутом; має відокремлене майно, що закріплене на праві господарського відання; веде самостійний баланс, власні рахунки в банках України, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, рахунки в іноземній валюті; може набувати майнових та особистих немайнових прав і мати обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Державний ВНЗ "НГУ" має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи, офіційні бланки, торгівельну марку (знак для товарів і послуг) та власну символіку.

4.2. У своїй діяльності Державний ВНЗ "НГУ" керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Статутом, іншими нормативно-правовими актами.

4.3. Структурні підрозділи утворюються, реорганізуються та ліквідуються рішенням Вченої ради Державного ВНЗ "НГУ" за поданням ректора у порядку, визначеному Законом України «Про вищу освіту» і Статутом та діють згідно з положеннями про них, що затверджуються наказом ректора Державного ВНЗ "НГУ".

4.4. Структурними підрозділами Державного ВНЗ "НГУ" є:

· інститути, факультети, кафедри;

· науково-технічна бібліотека;

· центри і комплекси (навчальні, науково-дослідні, науково-навчальні, науково-освітні, науково-технічні, навчально-науково-виробничі, культурно-лінгвістичні, культурно-освітні, консультаційні, медично-оздоровчі, проектно-пошукові, дослідно-конструкторські, дослідно-впроваджувальні, конструкторсько-технологічні, інформаційні, сертифікаційні, виробничі), наукові та науково-методичні підрозділи подвійного підпорядкування, інші підрозділи, зокрема:

· навчально-науковий центр підготовки іноземних громадян;

· центр розвитку підприємництва «Бізнес-інкубатор НГУ»;

· адміністративні та господарські підрозділи;

· геолого-мінералогічний музей та народний музей історії ім. О.М.Поля;

· комбінат студентського харчування;

· спортивно-оздоровчий комплекс "Гірник» (с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської обл.);

· навчально-науковий вибуховий полігон (с.м.т. Рибальське Дніпропетровського району Дніпропетровської обл.);

· геодезичний полігон (с. Орлівщина Новомосковського р-ну Дніпропетровської обл.);

· вищі навчальні заклади I рівня акредитації:

- Автотранспортний технікум Державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет" (м. Дніпропетровськ);

- Марганецький коледж Державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет" (м. Марганець, Дніпропетровська обл.);

- Павлоградський технікум Державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет" (м. Павлоград, Дніпропетровська обл.);

- Докучаєвський гірничий технікум Державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет" (м. Докучаєвськ, Донецька обл.).

Вищі навчальні заклади I рівня акредитації є структурними підрозділами Державного ВНЗ "НГУ" без права юридичної особи. Мають свої печатки, штампи, рахунки в Державній казначейській службі України, ведуть бухгалтерську та статистичну звітність. Керівництво вищим навчальним закладом I рівня акредитації здійснює директор, який обирається, призначається та звільняється відповідно до Закону України «Про вищу освіту».

На базі Державного ВНЗ "НГУ" діють:

- Навчально-наукові інститути: Гірничої та металургійної електроенергетики гірничого університету МОН та НАН України; Інститут педагогіки вищої технічної освіти НГУ, Інститут економіки промислового розвитку гірничого університету МОН та НАН України;

- Дніпропетровське регіональне відділення Науково-дослідницького інституту козацтва Інституту історії України НАН України;

- Дніпропетровський Центр корпорації "Науковий парк «Київська політехніка»»;

- Науковий парк «Енергоефективні технології».

4.5. Діяльність Державного ВНЗ «НГУ» проводиться на принципах:

- автономії та самоврядування;

- розмежування прав, повноважень і відповідальності Державного ВНЗ «НГУ» та Міністерства освіти і науки України;

- поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

- незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

4.6. Права Державного ВНЗ «НГУ», що визначають його автономію, встановлені Законом України «Про вищу освіту», не можуть бути обмежені іншими законодавчими чи нормативно-правовими актами.

4.7. Державний ВНЗ «НГУ» має рівні права, що становлять зміст автономії та самоврядування, у тому числі має право:

· розробляти та реалізовувати освітні (наукові) програми в межах ліцензованої спеціальності;

· самостійно визначати форми навчання та форми організації освітнього процесу;

· обирати типи програм підготовки бакалаврів і магістрів, що передбачені Міжнародною стандартною класифікацією освіти;

· приймати на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних й інших працівників;

· формувати і затверджувати власний штатний розпис;

· приймати остаточне рішення щодо визнання, у тому числі встановлення еквівалентності, здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук і вчених звань доцента, професора під час зарахування на навчання та/або на посаду наукового чи науково-педагогічного працівника;

· запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково-дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу;

· надавати додаткові освітні й інші послуги, в тому числі платні, відповідно до законодавства;

· самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, наукової, науково-технічної й інноваційної діяльності;

· самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми навчальних дисциплін;

· присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти;

· приймати остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів акредитованими спеціалізованими вченими радами;

· утворювати загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з органами місцевого самоврядування;

· утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні підрозділи;

· провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, навчальні посібники і наукові праці, а також розвивати власну поліграфічну базу;

· провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з навчальними закладами, науковими установами й іншими юридичними особами;

· розміщувати свої навчальні, науково-дослідні та навчально-науково-виробничі підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях;

· запроваджувати власну символіку та атрибутику;

· встановлювати власні форми морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

· звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері вищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у сфері вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами;

· проводити фінансово-господарську й іншу діяльність відповідно до законодавства України та Статуту Державного ВНЗ «НГУ»;

· розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання платних послуг;

· відкривати поточні та депозитні рахунки в банках;

· отримувати відповідно до законодавства на пріоритетних засадах передбачені державним бюджетом кошти для провадження наукової та науково-технічної діяльності, проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, виконання наукових програм, проектів державного значення в обсязі не менше 10 відсотків коштів державного бюджету, що виділяються на утримання Державного ВНЗ «НГУ»;

· визначати норми часу навчальної й іншої роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників;

· здійснювати перерозподіл:

- нормативів чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного працівника за спеціальностями однієї галузі знань з урахуванням результатів наукової діяльності працівників;

- державного замовлення між спеціальностями в межах галузі знань в обсязі не більше 5 відсотків загального обсягу державного замовлення університету з обов’язковим інформуванням МОН України;

- ліцензованого обсягу прийому за спеціальностями у межах відповідної галузі знань;

· визначати зміст освіти з урахуванням вимог державних стандартів, план прийому на основі державного замовлення і тривалості навчання;

· здійснювати підготовку фахівців з вищою освітою за власними експериментальними освітніми програмами і навчальними планами;

· здійснювати згідно з вимогами передової технічної освіти, доуніверситетську підготовку, тестування та відбір студентів на перший курс для навчання за програмами підготовки бакалаврів і на п’ятий курс для навчання за програмами підготовки спеціалістів та магістрів;

· отримувати відповідно до законодавства на пріоритетних засадах передбачені державним бюджетом кошти для провадження наукової і науково-технічної діяльності, проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, виконання наукових програм;

· використовувати у своєму найменуванні слово "національний";

· направляти щороку в установленому законодавством порядку наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників на стажування, а студентів, аспірантів і докторантів – на навчання до закордонних навчальних закладів і навчально-наукових центрів у визначеній для Державного ВНЗ "НГУ" кількості та в межах бюджетних коштів, передбачених на зазначені цілі;

· надавати послуги доступу до інформаційних ресурсів, зокрема глобальної мережі Інтернет, міжнародного співробітництва і додаткові освітні послуги;

· здійснювати відповідно до законодавства, шляхом укладання договорів з іноземними юридичними та фізичними особами, підготовку для вступу до вищих навчальних закладів України іноземних громадян, навчання за програмами підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів іноземних студентів за акредитованими напрямами підготовки (спеціальностями), підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів для іноземних держав, а також перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземних громадян;

· розробляти наукові, науково-технічні, соціально-економічні прогнози розвитку галузей економіки за найважливішими напрямами;

· визначати тематику та проводити за рахунок бюджетних і власних коштів фундаментальні й прикладні наукові дослідження за новими науковими і технічними напрямами;

· здійснювати за рахунок бюджетних і власних коштів трансфер технологій, розроблених Державним ВНЗ "НГУ";

· випускати та самостійно реалізовувати, в тому числі за кордоном, власну наукоємну продукцію, отриману за результатами наукових і науково-технічних досліджень;

· брати участь у формуванні статутного фонду наукових парків і технопарків шляхом внесення до них нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності) у порядку, встановленому законодавством;

· реалізовувати продукцію, виготовлену за результатами наукової та методичної діяльності, здійснювати комерціалізацію наукових і методичних розробок відповідно до законодавства;

· створювати фонди фундаментальних досліджень, підтримки наукової молоді, науково-технічного та соціального розвитку і захисту, страхові й інші фонди;

· самостійно проводити університетські конкурси та приймати рішення про виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень у межах базового фінансування Державного ВНЗ "НГУ" з державного бюджету;

· проводити наукову і науково-технічну експертизи;

· виконувати науково-дослідні роботи за господарськими договорами;

· виконувати науково-дослідні роботи на замовлення іноземних організацій і проводити інші види зовнішньоекономічної діяльності;

· налагоджувати міжнародні зв’язки;

· брати участь у роботі міжнародних організацій;

· укладати договори (контракти) з іноземними партнерами;

· самостійно вирішувати в установленому порядку питання порядку використання коштів, отриманих за рахунок надання платних послуг;

· зберігати статус неприбуткової установи;

· виготовляти та реалізовувати друковану і сувенірну продукцію та продукцію із символікою Державного ВНЗ "НГУ";

· реалізовувати відповідно до законодавства прилади, устаткування, матеріали, підручники, посібники й іншу наукоємну продукцію, майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності й інші права;

· надавати науково-технічні послуги, здійснювати рекламні заходи;

· отримувати кошти i матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, окремих громадян, приватних установ та благодійних фондів;

· надавати у короткострокове ( на строк до одного місяця) користування відповідно до законодавства місць для стоянки автомобілів у разі, коли це не погіршує умов навчання або соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у Державному ВНЗ «НГУ»;

· надавати у період канікул гуртожитки Державного ВНЗ "НГУ", бази відпочинку для тимчасового проживання студентських (учнівських) груп, учасників конференцій, симпозіумів, нарад й інших освітніх заходів;

· надавати послуги у сфері громадського харчування;

· здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію і ремонт об’єктів Державного ВНЗ "НГУ" за рахунок власних коштів та коштів, залучених з інших джерел, зокрема інвестиційних проектів;

· надавати послуги з редагування, перекладу наукової, довідкової, технічної, навчальної, навчально-методичної, художньої літератури, комп’ютерного набору, верстання текстів;

· утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні підрозділи (навчальні, методичні, наукові, науково-дослідні, науково-навчальні та культурно-лінгвістичні центри і лабораторії, елементи інфраструктури інноваційного та науково-технічного розвитку (зокрема за участю іноземних партнерів), наукові та технологічні парки, науково-дослідні інститути, конструкторські і конструкторсько-технологічні бюро й інші структурні підрозділи);

· захищати в установленому порядку права працівників, студентів, аспірантів і докторантів Державного ВНЗ "НГУ" щодо використання об’єктів права інтелектуальної власності;

· спрямовувати частину власних коштів на розвиток соціальної інфраструктури Державного ВНЗ "НГУ";

· розвивати власну соціальну базу;

· проводити оздоровчу діяльність, займатися медичною практикою та надавати медичні послуги на базі спортивно-оздоровчих та медично-оздоровчих центрів Державного ВНЗ "НГУ";

· проводити культурно-виховні заходи (виставки, концерти, фестивалі, вечори відпочинку, бали, дискотеки, демонстрація відео- та кінофільмів тощо);

· виступати балансоутримувачем державного майна по договорах оренди між Фондом держмайна України (орендодавець) та суб’єктами господарювання (орендарями) нерухомого майна, що знаходиться на праві господарського відання Державного ВНЗ "НГУ";

· розробляти автоматизовані системи управління, телекомунікаційні системи і створювати мережі програмно-технічних комплексів, зокрема спеціального призначення, для державних органів, а також інших замовників;

· проводити в установленому порядку сертифікацію, випробування і стандартизацію новітнього устаткування й обладнання різного призначення вітчизняного й закордонного виробництва;

· проектувати, виготовляти та постачати елементи і системи, розробляти й впроваджувати технології, спрямовані на підвищення рівня безпеки робіт із джерелами іонізуючого та електромагнітного випромінювання, радіоактивними відходами, ядерним устаткуванням;

· проводити роботи з екологічного, енергетичного та енергоекологічного аудиту та розробляти документи, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій і громадян — суб’єктів підприємницької діяльності;

· зберігати, реставрувати, вивчати і пропагувати пам’ятки матеріальної та духовної культури України, історії науково-технічного розвитку держави;

· проводити державну експертизу з визначення культурної та історичної цінності предметів техніки;

· проводити архітектурно-проектні роботи.

4.8. Державний ВНЗ «НГУ» зобов’язаний:

· вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

· мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;

· створювати необхідні умови для здобуття вищої освіти особами з особливими освітніми потребами;

· оприлюднювати на офіційному веб-сайті, інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання зобов’язань.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Учасниками освітнього процесу в Державному ВНЗ «НГУ» є:

· здобувачі вищої освіти й інші особи, які навчаються у вищих навчальних закладах – студенти, слухачі, аспіранти і докторанти;

· наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники;

· фахівці-практики, які залучаються до навчального процесу за освітньо-професійними програмами;

· інші працівники;

· представники підприємств, установ, організацій, роботодавці.

Права та обов’язки студентів, слухачів, аспірантів і докторантів Державного ВНЗ "НГУ" визначаються відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», цього Статуту. За рішенням Конференції трудового колективу Державного ВНЗ "НГУ" науково-педагогічним працівникам, студентам, аспірантам і докторантам можуть бути надані додаткові права та визначені додаткові обов’язки.

Студенти, слухачі, аспіранти та докторанти

5.2. Студенти, слухачі, аспіранти та докторанти мають право на:

· вибір форми навчання під час вступу до вищого навчального закладу;

· безпечні й нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

· трудову діяльність у позанавчальний час;

· додаткову оплачувану відпустку в зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

· безоплатне користування бібліотекою, інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базами вищого навчального закладу;

· безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами);

· користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою базами Державного ВНЗ «НГУ» у порядку, передбаченому Статутом;

· забезпечення гуртожитком на строк навчання у порядку, встановленому законодавством;

· участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації;

· участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку;

· участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

· внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання;

· участь у громадських об’єднаннях;

· участь у діяльності органів громадського самоврядування Державного ВНЗ «НГУ», інститутів, факультетів, Вченої ради, органів студентського самоврядування;

· вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менше 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, встановлених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу;

· навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у кількох вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем коштом державного бюджету;

· академічну мобільність, у тому числі міжнародну. Здобувачам вищої освіти, які реалізують право на академічну мобільність, протягом навчання, стажування чи здійснення наукової діяльності в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза її межами гарантується збереження місця навчання та виплата стипендії відповідно до положення про порядок реалізації права на академічну мобільність. Такі особи не відраховуються із складу здобувачів вищої освіти;

· отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством;

· зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" періодів навчання за денною формою і в аспірантурі за умови добровільної сплати страхових внесків;

· академічну відпустку або перерву в навчанні зі збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

· участь у формуванні індивідуального навчального плану;

· моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, мистецькі та спортивні досягнення;

· захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

· безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством;

· канікулярну відпустку тривалістю не менше восьми календарних тижнів на навчальний рік;

· отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

· отримання студентського квитка, зразок якого затверджується Міністерством освіти і науки України;

· оскарження дій органів управління Державного ВНЗ «НГУ» та їх посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників;

· спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури Державного ВНЗ «НГУ» відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я;

· перерву у навчанні у зв'язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої (наукової) програми (за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо). Таким особам надається академічна відпустка в установленому порядку Навчання чи стажування в освітніх і наукових установах (у тому числі іноземних держав) може бути підставою для перерви у навчанні, якщо інше не передбачено міжнародними актами чи договорами між вищими навчальними закладами.

5.3. Здобувачам вищої освіти, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, гарантується збереження місця навчання та стипендії.

5.4. Здобувачам вищої освіти, які реалізують право на академічну мобільність, протягом навчання, стажування чи здійснення наукової діяльності в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза її межами гарантується збереження місця навчання та виплата стипендії відповідно до положення про порядок реалізації права на академічну мобільність. Такі особи не відраховуються із складу здобувачів вищої освіти.

5.5. Особи, які навчаються у Державному ВНЗ «НГУ» за денною формою навчання за рахунок коштів державного бюджету, мають право на отримання стипендій у встановленому законодавством порядку, а також можуть отримувати інші стипендії, призначені фізичними (юридичними) особами.

5.6. Розмір стипендіального фонду Державного ВНЗ «НГУ» повинен забезпечувати виплату академічних стипендій не менш як двом третинам і не більш як 75 відсоткам студентів денної форми навчання, які навчаються за кошти державного бюджету, без урахування осіб, які отримують соціальні стипендії.

5.7. Розмір академічної та соціальної стипендій, порядок їх призначення і виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України.

5.8. Академічні стипендії виплачуються не менш як двом третинам студентів кожного курсу (крім першого семестру першого року навчання) за кожною спеціальністю, без урахування осіб, які отримують соціальні стипендії. Академічну стипендію отримують студенти, які згідно з рейтингом, складеним у Державному ВНЗ «НГУ» за результатами семестрового контролю, здобули найкращі результати навчання. До проведення першого семестрового контролю академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається всім студентам, зарахованим на перший курс навчання.

5.9. Особам, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій діяльності, за рішенням Вченої ради Державного ВНЗ «НГУ» можуть призначатися персональні стипендії.

5.10. Студенти, слухачі, аспіранти та докторанти зобов’язані:

· дотримуватися вимог законодавства, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Державного ВНЗ «НГУ»;

· виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

· виконувати вимоги освітньої (наукової) програми;

· відвідувати заняття за вибраним індивідуальним навчальним планом.

5.11. За невиконання обов’язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку Державного ВНЗ "НГУ" ректор за погодженням з органами студентського самоврядування може накласти дисциплінарне стягнення на студентів або відрахувати їх з Державного ВНЗ "НГУ".

Підставами для відрахування з Державного ВНЗ "НГУ" здобувача вищої освіти є:

- власне бажання;

- переведення до іншого навчального закладу;

- невиконання навчального плану;

- порушення умов договору (контракту), укладеного між Державним ВНЗ «НГУ» та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;

- інші випадки, передбачені законодавством України.

Особа, відрахована з Державного ВНЗ «НГУ» до завершення навчання за відповідною освітньою програмою, має право на поновлення на навчання в межах ліцензованого обсягу Державного ВНЗ «НГУ».

Поновлення на навчання осіб, відрахованих з Державного ВНЗ «НГУ» або яким надано академічну відпустку, а також переведення здобувачів вищої освіти здійснюються, як правило, під час канікул.

Наукові, науково-педагогічні і педагогічні працівники Державного ВНЗ "НГУ"

5.12. Права й обов’язки наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників Державного ВНЗ "НГУ" визначаються відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» і цього Статуту.

5.13. Педагогічні та науково-педагогічні працівники Державного ВНЗ "НГУ" мають право на:

· на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства та людства загалом;

· на академічну мобільність для провадження професійної діяльності;

· на захист професійної честі та гідності;

· брати участь в управлінні Державним ВНЗ «НГУ», в тому числі обирати та бути обраним до вищого органу громадського самоврядування, Вченої ради Державного ВНЗ «НГУ» чи його структурного підрозділу;

· обирати методи і засоби навчання, що забезпечують високу якість навчального процесу;

· на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених законодавством, нормативними актами вищого навчального закладу, умовами індивідуального трудового договору та колективного договору;

· безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів вищого навчального закладу;

· одержувати житло, у тому числі службове, в установленому законодавством порядку;

· захист права інтелектуальної власності;

· підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п’ять років;

· участь в об’єднаннях громадян;

· соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством порядку.

Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники мають також інші права, передбачені законодавством і цим Статутом.

5.14. Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники Державного ВНЗ «НГУ» зобов’язані:

· забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівнях навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю, проводити наукову діяльність (для науково-педагогічних працівників);

підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію (для науково-педагогічних працівників);

· дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються у Державному ВНЗ «НГУ», прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції та державних символів України;

· розвивати в осіб, які навчаються у Державному ВНЗ «НГУ», самостійність, ініціативу, творчі здібності;

· дотримуватися Статуту Державного ВНЗ «НГУ», Правил внутрішнього розпорядку Державного ВНЗ «НГУ», законів, інших нормативно-правових актів.

5.15. Науковим, науково-педагогічним, педагогічним та іншим працівникам Державного ВНЗ «НГУ»:

· створюються належні умови для праці, підвищення кваліфікації, організації побуту, відпочинку та медичного обслуговування, в тому числі викладачам з інвалідністю;

· виплачуються у разі втрати роботи компенсації відповідно до законодавства.

Науковим, науково-педагогічним, педагогічним встановлюються доплати за науковий ступінь доктора філософії та доктора наук у розмірах відповідно 15 і 20 відсотків посадового окладу, а також за вчене звання доцента і старшого дослідника – 25 відсотків посадового окладу, професора – 33 відсотки посадового окладу. Державний ВНЗ «НГУ» може встановити більший розмір доплат за рахунок власних надходжень.

Ректор Державного ВНЗ «НГУ» відповідно до законодавства, статуту та колективного договору визначає порядок, встановлює розміри доплат, надбавок, премій, матеріальної допомоги та заохочення педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників;

5.16. Науково-педагогічні та педагогічні працівники обираються за конкурсом і приймаються на роботу за умовами, передбаченими законодавством України.

Під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників – завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів – укладанню трудового договору (контракту) передує конкурсний відбір, порядок проведення якого затверджується Вченою радою Державного ВНЗ «НГУ».

У разі неможливості забезпечення освітнього процесу наявними штатними працівниками, вакантні посади науково-педагогічних працівників можуть заміщуватися за трудовим договором до проведення конкурсного заміщення цих посад у поточному навчальному році.

У Державному ВНЗ «НГУ» особа не може одночасно займати дві та більше посад, що передбачають виконання адміністративно-управлінських функцій.

Державний ВНЗ «НГУ» забезпечує підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників не рідше одного разу на п’ять років зі збереженням середньої заробітної плати.

Результати підвищення кваліфікації та проходження стажування враховуються під час:

- проведення атестації педагогічних працівників;

- обрання на посаду за конкурсом чи укладання трудового договору з науково-педагогічними працівниками.

Посади педагогічних і науково-педагогічних працівників, які підвищують кваліфікацію або проходять стажування з відривом від виробництва, на цей період можуть заміщуватися іншими особами без проведення конкурсу на умовах строкового трудового договору (контракту).

5.17. За досягнення високих результатів у роботі наукові, науково-педагогічні, педагогічні й інші працівники Державного ВНЗ "НГУ" в установленому порядку можуть бути заохочені:

- представленням до державних нагород;

- присвоєнням почесних звань;

- відзначенням державними преміями, грамотами;

- іншими видами морального та матеріального заохочення.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РЕКТОРА

6.1. Безпосереднє управління діяльністю Державним ВНЗ "НГУ" здійснює ректор. Його права, обов’язки та відповідальність визначаються законодавством і Статутом Державного ВНЗ «НГУ».

Ректор є представником Державного ВНЗ «НГУ» у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених Законом України «Про вищу освіту» і Статутом Державного ВНЗ «НГУ».

6.2. Ректор Державного ВНЗ «НГУ» в межах наданих йому повноважень:

· організовує діяльність Державного ВНЗ «НГУ»;

· вирішує питання фінансово-господарської діяльності Державного ВНЗ «НГУ», затверджує його структуру і штатний розпис;

· є розпорядником майна і коштів;

· забезпечує виконання кошторису, укладає договори;

· контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;

· призначає на посаду та звільняє з посади працівників;

· визначає функціональні обов’язки працівників;

· забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;

· видає накази і розпорядження, дає обов’язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами доручення;

· формує контингент осіб, які навчаються у Державного ВНЗ «НГУ»;

· відраховує з Державного ВНЗ «НГУ» та поновлює на навчання в ньому здобувачів вищої освіти за погодженням з органами студентського самоврядування та первинними профспілковими організаціями (якщо дана особа є членом профспілки), з підстав, установлених Законом України «Про вищу освіту»;

· забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін;

· здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників;

· забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Державного ВНЗ «НГУ»;

· сприяє створенню умов для діяльності органів студентського самоврядування, первинних організацій профспілок працівників і студентів Державного ВНЗ «НГУ», громадських організацій, які діють у Державному ВНЗ «НГУ»;

· сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої освіти, зміцненню спортивно-оздоровчої бази Державного ВНЗ «НГУ», створює належні умови для занять масовим спортом;

· спільно з виборними органами первинних організацій профспілок працівників і студентів Державного ВНЗ «НГУ» подає для затвердження Конференцією трудового колективу Правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує їх;

· здійснює інші передбачені Статутом повноваження;

· відповідає за результати діяльності Державного ВНЗ «НГУ» перед Міністерством освіти і науки України.

6.3. Ректор Державного ВНЗ «НГУ» відповідає за провадження освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у Державного ВНЗ «НГУ», за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого та іншого майна цього закладу.

6.4. Ректор Державного ВНЗ «НГУ» щороку звітує перед Конференцією трудового колективу Державного ВНЗ «НГУ» та Міністерством освіти і науки України.

6.5. Ректор зобов’язаний оприлюднювати щорічний звіт про свою діяльність на офіційному веб-сайті Державного ВНЗ «НГУ».

6.6. Ректор Державного ВНЗ «НГУ» відповідно до Статуту може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам і керівникам структурних підрозділів. У разі відсутності ректора Державного ВНЗ «НГУ» виконання його обов’язків покладається на першого проректора або на іншу посадову особу відповідно до Закону України «Про вищу освіту».

6.7. Обрання, призначення та звільнення з посади ректора Державного ВНЗ «НГУ».

6.7.1. Ректор Державного ВНЗ «НГУ» обирається за конкурсом на заміщення посади ректора шляхом таємного голосування строком на п’ять років у порядку, передбаченому Законом України «Про вищу освіту» і Статутом Державного ВНЗ «НГУ».

6.7.2. Кандидат на посаду ректора Державного ВНЗ «НГУ» має бути громадянином України, повинен вільно володіти державною мовою, мати вчене звання та науковий ступінь, стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше 10 років.

6.7.3. Конкурс на заміщення посади ректора Державного ВНЗ «НГУ» оголошується Міністерством освіти і науки України не пізніше, ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка займає цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень ректора Державного ВНЗ «НГУ» конкурс оголошується протягом тижня з дня утворення вакансії.

6.7.4. Міністерство освіти і науки України протягом двох місяців з дня оголошення конкурсу на посаду ректора приймає пропозиції щодо претендентів і протягом 10 днів з дня завершення терміну подання відповідних пропозицій вносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам Закону України «Про вищу освіту», до Державного ВНЗ «НГУ» для голосування.

6.7.5. Не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем обов’язків) на посаду ректора Державного ВНЗ «НГУ» особа, яка:

за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

підпадає під дію частини третьої статті 1 Закону України "Про очищення влади";

голосувала за диктаторські закони 16 січня 2014 року.

6.7.6. Брати участь у виборах ректора Державного ВНЗ «НГУ» мають право:

кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний працівник Державного ВНЗ «НГУ»;

представники з числа інших штатних працівників, які обираються відповідними працівниками шляхом прямих таємних виборів;

виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

При цьому загальна кількість (повний склад) наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників Державного ВНЗ «НГУ» повинна становити не менше 75 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах; кількість виборних представників з числа інших працівників Державного ВНЗ «НГУ» - до 10 відсотків, а кількість виборних представників з числа студентів - не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах.

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли більше 50 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах, кожен з яких має один голос і голосує особисто.

6.7.7. З особою, яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, Міністерство освіти і науки України укладає контракт строком на п’ять років не пізніше одного місяця з дня її обрання.

6.8. Підстави дострокового розірвання контракту з ректором Державного ВНЗ «НГУ»

6.8.1. Ректор може бути звільнений з посади Міністерством освіти і науки України, а також у зв’язку з прийняттям рішення про його відкликання конференцією трудового колективу Державного ВНЗ «НГУ» з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення Статуту Державного ВНЗ «НГУ» та умов контракту, а саме:

у випадках, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України;

у зв’язку з невиконанням керівником обов’язків, покладених на нього контрактом;

з додаткових підстав, передбачених пунктом 16 контракту.

Подання про відкликання ректора може бути внесено до конференції трудового колективу Державного ВНЗ «НГУ» не менш як половиною статутного складу Наглядової або Вченої ради. Рішення про відкликання ректора Державного ВНЗ «НГУ» приймається більшістю голосів за умови присутності не менш як двох третин статутного складу конференції трудового колективу Державного ВНЗ «НГУ».

6.9. Після виходу на пенсію з посади ректора Державного ВНЗ «НГУ» особа, яка працювала на цій посаді не менше 10 років підряд, може бути призначена радником ректора в порядку, визначеному Статутом Державного ВНЗ «НГУ».

6.10. Радник ректора призначається на посаду наказом ректора. Термін, на який призначається радник ректора становить 5 років. Радник ректора може призначатися не більше, ніж на два строки.

6.11. Утримання радника ректора здійснюється на громадських засадах або за рахунок власних надходжень Державного ВНЗ «НГУ» відповідно до законодавства України.

6.12. Повноваження радника ректора здійснюються відповідно до Положення, що затверджується ректором.

6.13. Після виходу на пенсію з посади ректора Державного ВНЗ «НГУ» особа, яка працювала на цій посаді не менше 10 років підряд, має стаж науково-педагогічної роботи в Державному ВНЗ «НГУ» не менше 25 років, є визнаним вченим та педагогом і внесла вагомий внесок у розвиток Державного ВНЗ «НГУ», може бути призначена почесним ректором з виконанням обов’язків на громадських засадах.

6.14. Почесний ректор призначається наказом ректора терміном на 5 років. Почесний ректор може призначатися не більше, ніж на два строки.

6.15. Повноваження почесного ректора здійснюються відповідно до Положення, що затверджується ректором.

7. повноваження органів Управління Державного ВНЗ "НГУ"

7.1. У Державному ВНЗ "НГУ" діють Вчена рада, Наглядова рада, вчені ради факультетів, робочі та дорадчі органи.

7.2. Вчена рада Державного ВНЗ "НГУ" є колегіальним органом управління Державного ВНЗ "НГУ", який утворюється терміном на п’ять років, склад якого затверджується наказом ректора Державного ВНЗ "НГУ" протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

7.3. Вчена рада Державного ВНЗ "НГУ":

· визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Державного ВНЗ "НГУ";

· розробляє і подає Конференції трудового колективу Державного ВНЗ "НГУ" проект Статуту Державного ВНЗ "НГУ", а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

· ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Державного ВНЗ "НГУ";

· визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

· ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;

· ухвалює за поданням ректора Державного ВНЗ "НГУ" рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

· обирає таємним голосуванням за конкурсом на посади: директорів інститутів, технікумів та коледжів, деканів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки;

· затверджує освітні програми і навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

· ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

· затверджує Правила прийому до Державного ВНЗ "НГУ";

· ухвалює рішення присвоєння почесних звань Державного ВНЗ "НГУ";

· ухвалює рішення призначення іменних стипендій;

· затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, Положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

· ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

· оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

· присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;

· заслуховує звіти проректорів та інших керівників структурних підрозділів Державного ВНЗ "НГУ" про результати діяльності за рік;

· приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних й інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

· має право вносити подання про відкликання ректора Державного ВНЗ "НГУ" з підстав, передбачених законодавством, Статутом Державного ВНЗ "НГУ", контрактом, що розглядається Конференцією трудового колективу Державного ВНЗ "НГУ";

· розглядає інші питання діяльності Державного ВНЗ "НГУ" відповідно до його Статуту.

7.4. Вчену раду Державного ВНЗ "НГУ" очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради Державного ВНЗ "НГУ», які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на термін діяльності Вченої ради. До складу вченої ради Державного ВНЗ "НГУ" входять за посадами: ректор, проректори, декани факультетів, директори інститутів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Державного ВНЗ "НГУ", а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників Державного ВНЗ «НГУ» і які працюють у ньому на постійній основі; виборні представники аспірантів, докторантів, керівники органів студентського самоврядування Державного ВНЗ «НГУ» відповідно до квот, пропорційних їх чисельності. Норма представництва встановлюється Конференцією трудового колективу Державного ВНЗ "НГУ".

7.5. Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу.

7.6. За рішенням Вченої ради Державного ВНЗ "НГУ" до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Державного ВНЗ "НГУ" і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

7.7. Виборні представники з числа працівників Державного ВНЗ "НГУ" обираються Конференцією трудового колективу Державного ВНЗ "НГУ" за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

7.8. Рішення Вченої ради Державного ВНЗ "НГУ" вводяться в дію наказами ректора Державного ВНЗ "НГУ".

7.9. У Державному ВНЗ "НГУ" діють вчені ради факультетів, повноваження яких визначаються Вченою радою Державного ВНЗ "НГУ" відповідно до Статуту.

7.10. Вчена рада Державного ВНЗ "НГУ" може делегувати частину своїх повноважень вченим радам факультетів. Склад вчених рад факультетів формується на засадах, визначених п. п. 7.4.-7.6. Статуту.

Інші органи управління Державного ВНЗ "НГУ"

7.11. Безпосереднє керівництво навчально-методичною, навчально-виховною, науковою, інноваційною, міжнародною, адміністративно-господарською та фінансовою діяльністю Державного ВНЗ "НГУ" здійснюють проректори, які відповідають за ці напрями діяльності та призначаються на посаду і звільняються з посади наказом ректора Державного ВНЗ "НГУ" за погодженням з Вченою радою.

7.12. Для вирішення поточних питань діяльності Державного ВНЗ «НГУ» утворюються робочі та дорадчі органи: ректорат, деканати, науково-технічна рада, рада з навчально-виховної роботи, приймальна комісія й інші комісії, що діють відповідно до затверджених положень про них. Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються Вченою радою Державного ВНЗ «НГУ».

7.13.1. До складу ректорату входять за посадами: ректор, проректори, директори інститутів, декани факультетів, головний бухгалтер, голова первинної профспілкової організації Державного ВНЗ "НГУ", голова Вченої ради, почесний ректор. Персональний склад ректорату затверджується наказом ректора.

7.13.2. Декан організовує та контролює навчальну, методичну, наукову і виховну роботу факультету, діє відповідно до Положення, що затверджується Вченою радою Державного ВНЗ "НГУ".

7.13.3. Керівництво факультетом здійснює декан, керівництво навчально-науковим інститутом, що є структурним підрозділом Державного ВНЗ "НГУ", здійснює директор. Одна й та сама особа не може бути деканом факультету, директором навчально-наукового інституту, технікуму чи коледжу Державного ВНЗ "НГУ" більше, ніж два строки. Декан факультету та директор навчально-наукового інституту повинні мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю факультету (навчально-наукового інституту).

7.13.4. Декан факультету, директор навчально-наукового інституту можуть делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам. Повноваження декана факультету, директора навчально-наукового інституту визначаються положеннями про факультет, навчально-науковий інститут, які затверджується Вченою радою Державного ВНЗ "НГУ".

7.13.5. Декан факультету, директор навчально-наукового інституту видають розпорядження щодо діяльності відповідного факультету, навчально-наукового інституту, які є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу факультету, навчально-наукового інституту і можуть бути скасовані ректором Державного ВНЗ "НГУ", якщо вони суперечать законодавству, Статуту чи завдають шкоди інтересам Державного ВНЗ "НГУ".

7.13.6. Декан факультету, директор навчально-наукового інституту обирається відповідно до Закону України «Про вищу освіту». Ректор Державного ВНЗ "НГУ" укладає з деканом факультету, директором навчально-наукового інституту контракт строком на п’ять років.

7.13.7. Декан факультету та директор навчально-наукового інституту можуть бути звільненими з посади ректором Державного ВНЗ "НГУ" за поданням Вченої ради Державного ВНЗ "НГУ" з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення Статуту Державного ВНЗ "НГУ" або умов контракту. Пропозиція про звільнення декана факультету та директора навчально-наукового інституту вноситься до Вченої ради Державного ВНЗ "НГУ" не менш як половиною голосів статутного складу Вченої ради Державного ВНЗ "НГУ". Пропозиція про звільнення декана факультету чи директора навчально-наукового інституту приймається не менш як двома третинами голосів статутного складу Вченої ради Державного ВНЗ "НГУ".

7.14. Обрання, призначення та звільнення з посади директора технікуму або коледжу, що є структурними підрозділами Державного ВНЗ "НГУ", здійснюються в порядку, встановленому пунктами 7.13.6 та 7.13.7 Статуту Державного ВНЗ "НГУ".

7.15. Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який не може перебувати на посаді більше двох строків.

7.15.1. Завідувач кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри. Завідувач кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням Вченою радою Державного ВНЗ "НГУ" терміном на п’ять років з урахуванням пропозицій трудового колективу факультету, навчально-наукового інституту та кафедри. Ректор Державного ВНЗ "НГУ" укладає з завідувачем кафедри контракт.

7.15.2. Завідувач кафедри забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів.

7.16. Приймальна комісія створюється для організації та проведення прийому студентів до Державного ВНЗ "НГУ". Головним завданням приймальної комісії є формування контингенту студентів усіх форм навчання з числа найбільш підготовленої та здібної молоді.

Приймальна комісія у своїй роботі керується Положенням про приймальну комісію Державного ВНЗ "НГУ". Склад приймальної комісії Державного ВНЗ "НГУ" затверджується наказом ректора, який є головою комісії.

Наглядова рада та Науково-технічна рада Державного ВНЗ «НГУ»

7.17. У Державному ВНЗ «НГУ» діє Наглядова рада Державного ВНЗ «НГУ» для здійснення нагляду за управлінням майном, додержанням мети його створення.

7.17.1. Наглядова рада Державного ВНЗ «НГУ» сприяє: розв’язанню перспективних завдань розвитку; залученню фінансових ресурсів для забезпечення діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням; ефективній взаємодії Державного ВНЗ «НГУ» з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Державного ВНЗ «НГУ»; здійснює громадський контроль за його діяльністю тощо.

7.17.2. Члени Наглядової ради мають право брати участь у роботі Конференції трудового колективу Державного ВНЗ «НГУ» з правом дорадчого голосу.

7.17.3. Наглядова рада створюється рішенням Конференції трудового колективу Державного ВНЗ «НГУ» строком на п’ять років у складі семи осіб. Персональний склад Наглядової ради затверджує Конференція трудового колективу Державного ВНЗ «НГУ» за поданням Вченої ради Державного ВНЗ «НГУ».

Наглядова рада на своєму засіданні обирає голову та заступника (заступників).

До складу Наглядової ради не можуть входити працівники Державного ВНЗ «НГУ».

7.17.4. До компетенції Наглядової ради належить:

· розгляд стратегії перспективного розвитку Державного ВНЗ «НГУ»;

· популяризація досягнень Державного ВНЗ «НГУ» в науковій та освітній діяльності;

· надання допомоги керівництву Державного ВНЗ «НГУ» в реалізації державної політики у галузі вищої освіти і науки;

· здійснення нагляду за управлінням майном Державного ВНЗ «НГУ»;

· залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Державного ВНЗ «НГУ» та здійснення контролю за їх використанням;

· забезпечення ефективної взаємодії Державного ВНЗ «НГУ» з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку Державного ВНЗ «НГУ»;

· здійснення громадського контролю за діяльністю Державного ВНЗ «НГУ»;

· участь у формуванні навчальної, наукової та фінансової стратегії діяльності та перспектив подальшого розвитку Державного ВНЗ «НГУ»;

· аналіз діяльності органів управління Державного ВНЗ «НГУ» щодо організації та забезпечення умов для професійного розвитку наукових, науково-педагогічних працівників та створених ними наукових шкіл;

· сприяння у створенні сучасної матеріально-технічної бази і розвитку соціальної інфраструктури Державного ВНЗ «НГУ»;

· отримання інформації щодо управління майном та здійснення статутної діяльності Державного ВНЗ «НГУ» в порядку встановленому законодавством та Статутом.

Основною формою діяльності Наглядової ради є її засідання, які проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Рішення про проведення засідання приймає голова Наглядової ради одноособово або на вимогу не менше 1/3 членів Наглядової ради.

Члени Наглядової ради мають право бути присутніми на засіданнях Вченої ради, ректорату, органів управління структурними підрозділами Університету.

Голова Наглядової ради організовує її роботу і несе відповідальність за виконання покладених на неї повноважень.

Заступник голови Наглядової ради виконує функції голови на час його відсутності.

Рішення Наглядової ради вважаються ухваленими, якщо за них проголосували не менше половини складу Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради підписує голова або заступник, що виконує його функції.

Наглядова рада має право вносити до Конференції трудового колективу Державного ВНЗ «НГУ» подання про відкликання ректора Державного ВНЗ «НГУ» з підстав, передбачених законодавством, Статутом Державного ВНЗ «НГУ», контрактом.

7.18. До складу Науково-технічної ради входять: проректор з наукової роботи (голова), начальник НДЧ (вчений секретар), перший проректор, завідувачі кафедр, провідні наукові працівники Державного ВНЗ "НГУ".

Функції Науково-технічної ради:

· розгляд проектів щорічних тематичних планів науково-дослідних робіт;

· слухання й оцінювання звітів керівників з науково-дослідних робіт;

· слухання й оцінювання звітів завідувачів кафедр щодо стану науково-дослідної роботи на кафедрі;

· слухання звітів окремих докторантів, аспірантів і здобувачів про стан виконання дисертаційних робіт і вирішення питань доцільності їх продовження;

· розгляд питань щодо стану науково-дослідної роботи студентів;

· затвердження планів щорічних внутрішньоуніверситетських студентських конкурсів і конференцій;

· розгляд пропозицій і затвердження щорічного плану проведення науково-технічних конференцій у Державному ВНЗ "НГУ".

7.19. Рада з гуманітарної освіти і виховання є дорадчим органом і створюється для вирішення питань у сфері гуманітарної освіти і виховання. До її складу входять: проректор з науково-педагогічної роботи (голова), заступники деканів факультетів з гуманітарної освіти і виховання та голови робочих груп за напрямами гуманітарної освіти і виховання.

7.20. Для вирішення питань атестації науково-педагогічних кадрів у Державному ВНЗ "НГУ" утворюються спеціалізовані вчені ради з присудження наукових ступенів, що діють відповідно до законодавства.

8. Органи громадського самоврядування

8.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Державного ВНЗ "НГУ" є Конференція трудового колективу. До складу делегатів Конференції за посадами входять: ректор, голова Вченої ради, проректори, директори інститутів, декани, головний бухгалтер, голова первинної профспілкової організації (за наявності), керівник органу студентського самоврядування Державного ВНЗ "НГУ". Конференція може бути скликана за ініціативою Вченої ради Державного ВНЗ "НГУ", ректора, профспілкового комітету Державного ВНЗ "НГУ", а також за вимогою не менше однієї третини обраних делегатів Конференції.

8.1.1. Делегатів Конференції обирають на загальних зборах працівників структурних підрозділів за нормами представництва, визначеними Статутом Державного ВНЗ "НГУ". Термін повноважень делегатів Конференції становить два роки.

Делегати Конференції трудового колективу набувають повноважень з дня першого засідання.

Загальна кількість делегатів Конференції та делегатів від кожного структурного підрозділу Державного ВНЗ "НГУ" визначається наступним чином:

- делегати за посадами;

- інститути – по 12 делегатів з факультетів;

- факультети – по 11 делегатів;

- навчальні заклади І-ІІ-го рівня акредитації – по 2 делегати;

- адміністративно-господарська частина – 5 делегатів;

- структурні підрозділи управлінь – 5 делегатів;

- з числа студентів – 26 делегатів.

У складі Конференції повинні бути представленими всі групи працівників Державного ВНЗ "НГУ". Не менше 75 відсотків загальної кількості делегатів Конференції становлять науково-педагогічні працівники Державного ВНЗ "НГУ", які працюють в університеті на постійній основі; не менше 15 відсотків – виборні представники з числа студентів Державного ВНЗ "НГУ", які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів; решта – інші категорії працівників Державного ВНЗ "НГУ".

Організація підготовки і проведення Конференції здійснюються робочою групою, яка утворюється спільним рішенням Профспілкового комітету та Ректорату.

Конференція трудового колективу скликається не рідше одного разу на рік.

Конференція вважається правочинною, якщо на ній присутні дві третини від загальної кількості делегатів.

Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів.

8.1.2. Конференція трудового колективу:

· погоджує за поданням Вченої ради Статут Державного ВНЗ "НГУ", вносить зміни і доповнення до нього;

· затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку Державного ВНЗ "НГУ" і колективний договір;

· заслуховує щороку звіт ректора Державного ВНЗ "НГУ" та оцінює його діяльність;

· розглядає за обґрунтованим поданням Наглядової ради або Вченої ради Державного ВНЗ "НГУ" питання про дострокове припинення повноважень ректора;

· обирає відповідно до Кодексу законів про працю України комісію з трудових спорів;

· розглядає інші питання діяльності Державного ВНЗ "НГУ" за поданням ректора, Вченої ради, профспілкового комітету, співробітників або студентів.

8.2. Органом громадського самоврядування факультету (інституту) є загальні збори трудового колективу факультету (інституту).

До складу делегатів Конференції трудового колективу факультету (інституту) за посадами входять: декан факультету (директор інституту), голова профспілкового бюро факультету (інституту), керівник органу студентського самоврядування факультету (інституту).

Орган громадського самоврядування факультету (інституту) скликається не рідше одного разу на рік.

Загальні збори факультету (інституту):

· дають оцінку діяльності декана факультету (директора інституту);

· затверджують річний звіт про діяльність факультету (інституту);

· подають ректору Державного ВНЗ "НГУ" пропозиції щодо відкликання з посади декана (директора інституту) з підстав, передбачених законодавством України, Статутом Державного ВНЗ «НГУ», укладеним з ним контрактом;

· обирають делегатів для участі у Конференції трудового колективу Державного ВНЗ "НГУ";

· обирають виборних представників до Вченої ради Державного ВНЗ "НГУ".

8.3. У Державному ВНЗ "НГУ" та його структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід'ємною частиною громадського самоврядування Державного ВНЗ "НГУ". В своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України, цим Статутом та Положенням про студентське самоврядування Державного ВНЗ «НГУ».

8.3.1. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів, які навчаються в Державному ВНЗ "НГУ". Усі студенти, які навчаються у Державному ВНЗ «НГУ», мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються в Державному ВНЗ "НГУ", їх участь в управлінні Державним ВНЗ "НГУ".

Студентське самоврядування здійснюється особами, які навчаються в Державному ВНЗ "НГУ", безпосередньо та через органи студентського самоврядування, що обираються шляхом прямого таємного голосування.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, спеціальності, курсу, факультету (інституту), Державного ВНЗ "НГУ", ініціативних груп, сформованих за уподобаннями, гуртожитку та студентського містечка, та діє в межах законодавства України. У Державному ВНЗ "НГУ" утворюються і діють органи студентського самоврядування у формі студентської ради Державного ВНЗ "НГУ", студентських рад факультетів (інститутів), студентської ради студентського містечка, студентських адміністративних та студентських рад гуртожитків, старостатів і студентських деканатів

8.3.2. Органи студентського самоврядування діють на принципах:

- добровільності, колегіальності, відкритості;

- виборності та звітності органів студентського самоврядування;

- рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;

- незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

8.3.3. Органи студентського самоврядування:

· беруть участь в управлінні Державним ВНЗ "НГУ" в порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту» і Статутом Державного ВНЗ "НГУ";

· беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

· проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі й інші заходи;

· беруть участь у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти;

· захищають права й інтереси студентів, які навчаються у Державному ВНЗ "НГУ";

· делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;

· приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

· беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;

· розпоряджаються коштами й іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;

· вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;

· вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Державного ВНЗ "НГУ", у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;

· мають право оголошувати акції протесту;

· виконують інші функції, передбачені законодавством та Положенням про студентське самоврядування Державного ВНЗ "НГУ".

8.3.4. За погодженням з органом студентського самоврядування Державного ВНЗ "НГУ" приймаються рішення про:

· відрахування студентів з Державного ВНЗ "НГУ" та їх поновлення на навчання;

· переведення осіб, які навчаються у Державному ВНЗ "НГУ" за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

· переведення осіб, які навчаються у Державному ВНЗ "НГУ" за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

· призначення заступника декана факультету, заступника директора інституту, проректора Державного ВНЗ "НГУ";

· поселення осіб, які навчаються у Державному ВНЗ "НГУ", у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;

· затвердження Правил внутрішнього розпорядку Державного ВНЗ "НГУ" в частині, що стосується осіб, які навчаються;

· діяльність студентських містечок і гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у Державному ВНЗ "НГУ" .

8.3.5. Вищим органом студентського самоврядування є Конференція студентів Державного ВНЗ "НГУ", яка:

· ухвалює Положення про студентське самоврядування Державного ВНЗ "НГУ", визначає структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких і виконавчих органів студентського самоврядування;

· заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дає їм відповідну оцінку;

· затверджує процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

· затверджує річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання;

· обирає контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування.

8.3.6. Порядок скликання Конференції студентів та її повноваження визначаються відповідно до Положення про органи студентського самоврядування Державного ВНЗ "НГУ".

8.3.7. Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського самоврядування обираються терміном на один рік. Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більше двох термінів. З припиненням особою навчання у Державному ВНЗ "НГУ" припиняється її участь в органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому Положенням про студентське самоврядування Державного ВНЗ "НГУ" .

8.3.8. Адміністрація вищого навчального закладу не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування. Ректор Державного ВНЗ "НГУ" забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.

8.3.9. Фінансовою основою студентського самоврядування є:

- кошти, визначені Вченою радою Державного ВНЗ "НГУ" в розмірі не менше 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих Державним ВНЗ "НГУ" від основної діяльності;

- членські внески студентів, розмір яких встановлюється Конференції студентів Державного ВНЗ "НГУ". Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законом.

8.3.10. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів. Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.

8.4. Наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

8.4.1. У Державному ВНЗ "НГУ" діють наукові студентські товариства, інші наукові, культурні та освітні об’єднання студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, які є частиною системи громадського самоврядування Державного ВНЗ "НГУ". Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють у Державному ВНЗ "НГУ", зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

8.4.2. У своїй діяльності наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених керуються законодавством, Статутом Державного ВНЗ "НГУ" та Положенням про наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

8.4.3. Наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених діють на принципах:

- свободи наукової творчості;

- добровільності, колегіальності, відкритості;

- рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

8.4.4. Наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених:

· приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

· проводять організаційні, наукові й освітні заходи;

· популяризують наукову діяльність серед студентської молоді, сприяють залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;

· представляють інтереси студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією Державного ВНЗ "НГУ" й іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;

· сприяють підвищенню якості наукових досліджень;

· сприяють обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;

· сприяють розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;

· взаємодіють з Національною академією наук України, національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами;

· виконують інші функції, передбачені Положенням про наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, законодавством України.

8.4.5. За погодженням з науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених керівництво Державного ВНЗ "НГУ" приймає рішення про відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, з вищого навчального закладу та їх поновлення на навчання.

8.4.6. Органи управління наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених формуються на демократичних засадах шляхом виборів. Структура наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених та організаційний механізм його діяльності визначаються Положенням, яке затверджується Конференцією трудового колективу Державного ВНЗ "НГУ" .

8.4.7. Адміністрація Державного ВНЗ "НГУ" не має права втручатися в діяльність наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, Статуту чи завдає шкоди інтересам Державного ВНЗ "НГУ".

8.4.8. Ректор Державного ВНЗ "НГУ" всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо).

8.4.9. Фінансовою основою діяльності наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених є кошти, визначені Вченою радою Державного ВНЗ "НГУ".

9. Джерела надходження і порядок використання коштів та

Майна Державного ВНЗ «НГУ»

9.1. Матеріально-технічна база Державного ВНЗ «НГУ» включає в себе будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло й інші матеріальні цінності. З метою забезпечення статутної діяльності Державного ВНЗ «НГУ» за ним закріплені на основі права господарського відання будівлі, споруди, майнові комплекси, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інше майно.

Повноваження Міністерства освіти і науки України щодо розпорядження державним майном здійснюються відповідно до законодавства.

9.2. Майно закріплене за Державним ВНЗ «НГУ» на праві господарського відання не може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню або передачі у власність юридичним і фізичним особам без згоди Міністерства освіти і науки України та Конференції трудового колективу Державного ВНЗ «НГУ» крім випадків, передбачених законодавством.

9.3. Власні надходження Державного ВНЗ «НГУ», отримані від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою, науковою та навчально-виробничою діяльністю, благодійні внески та гранти відповідно до рішення, прийнятого Вченою радою Державного ВНЗ «НГУ», зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків. Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів Державного ВНЗ «НГУ» на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків, включаються до фінансового плану (кошторису) Державного ВНЗ «НГУ» і можуть використовуватися на придбання майна і його використання, капітальне будівництво та ремонт приміщень, поліпшення матеріально-технічного, навчально-лабораторного, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу тощо в межах статутної діяльності Державного ВНЗ «НГУ».

Землекористування здійснюється Державним ВНЗ «НГУ» відповідно до Земельного кодексу України.

9.4. Державний ВНЗ «НГУ» має право:

· власності на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за власні кошти або кошти державного чи місцевих бюджетів;

· засновувати сталий фонд (ендавмент) Державного ВНЗ «НГУ» та розпоряджатися доходами від його використання відповідно до умов функціонування сталого фонду, а також отримувати майно, кошти і матеріальні цінності, зокрема будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, у тому числі як благодійну допомогу;

· проводити фінансово-господарську діяльність в Україні та за кордоном;

· використовувати майно, закріплене за ним на праві господарського відання, у тому числі для провадження господарської діяльності, передавати його в оренду та користування відповідно до законодавства;

· самостійно в межах фонду заробітної плати створювати відділи та інші структурні підрозділи університету, визначати чисельність працюючих та їх фах;

· створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для провадження освітньої, наукової, інноваційної або господарської діяльності;

· створювати та розвивати власну базу соціально-побутових об’єктів, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурно-мистецьких структурних підрозділів;

· здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, проводити капітальний і поточний ремонт основних фондів;

· спрямовувати кошти на соціальну підтримку науково-педагогічних, наукових, педагогічних та інших працівників Державного ВНЗ «НГУ» й осіб, які навчаються у Державному ВНЗ «НГУ»;

· відкривати поточні та депозитні рахунки у національній та іноземній валютах відповідно до законодавства, користуватися банківськими кредитами без урахування обмежень на право здійснення запозичень, установлених статтею 16 та пунктом 27 частини першої статті 116 Бюджетного кодексу України;

· брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур й утворених за участю Державного ВНЗ «НГУ» малих підприємств, що розробляють і впроваджують інноваційну продукцію шляхом внесення до них нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності);

· засновувати навчальні заклади і наукові установи;

· засновувати підприємства для провадження інноваційної та/або виробничої діяльності;

· здійснювати перекази в іноземній валюті внесків за колективне членство у міжнародних освітніх і наукових асоціаціях, а також за передплату на іноземні наукові видання та доступ до світових інформаційних мереж і баз даних;

· шляхом внесення нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності) брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур різних типів (наукових, технологічних парків, бізнес-інкубаторів тощо).

9.5. Фінансування Державного ВНЗ «НГУ» здійснюється за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, з дотриманням принципів цільового та ефективного використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті рішень.

9.6. Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування можуть здійснювати фінансування Державного ВНЗ «НГУ» у встановленому законодавством порядку. Залучені кошти спрямовуються на провадження статутної діяльності Державного ВНЗ «НГУ» в порядку і на умовах, визначених законодавством та Статутом Державного ВНЗ «НГУ».

9.7. До фінансового плану (кошторису) Державного ВНЗ «НГУ» обов’язково включаються витрати, пов’язані з розвитком матеріально-технічної та лабораторної бази, із забезпеченням ліцензованими програмними продуктами для провадження освітньої і наукової діяльності, а також проходженням виробничих і переддипломних практик здобувачами вищої освіти.

9.8. Кошти, отримані Державним ВНЗ «НГУ» як плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання освітніх послуг, не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих бюджетів.

9.9. Кошти для функціонування Державного ВНЗ "НГУ" передбачаються у Державному бюджеті України на поточний рік за окремими бюджетними програмами Міністерства освіти і науки України. З них формується загальний фонд на підготовку фахівців у межах державного (місцевого) замовлення і проведення науково-дослідних робіт. Витрати Державного ВНЗ "НГУ" на підготовку фахівців за контрактами понад державне замовлення компенсуються за рахунок надходжень від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, у тому числі іноземних.

9.10. Додаткові джерела фінансування Державного ВНЗ "НГУ":

· плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю;

· надходження від додаткової (господарської) діяльності;

· плата за оренду майна;

· надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);

· благодійні внески (в тому числі інших держав), гранти та дарунки;

· кошти, що отримуються від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів;

· кошти, що отримуються від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання послуг;

· надходження за виконання тематики за договорами з підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами.

9.11. Оплата праці в Державному ВНЗ "НГУ" здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про оплату праці» за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, та договорами.

9.12. Форма та система оплати праці, умови і показники преміювання працівників Державного ВНЗ "НГУ", порядок встановлення надбавок за високі досягнення у роботі або на період виконання особливо важливих робіт, за складність, напруженість у роботі, а також порядок встановлення та скасування підвищених посадових окладів, стипендій, доплат для працівників за суміщення посад, розширення зони обслуговування, виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників визначаються окремим положенням, що затверджується ректором Державного ВНЗ "НГУ".

9.13. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять до Державного ВНЗ "НГУ" для здійснення освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

9.14. Державний ВНЗ «НГУ» відповідно до законодавства та Статуту може надавати фізичним та юридичним особам платні послуги, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, за умови забезпечення надання належного рівня освітніх послуг як основного статутного виду діяльності. Додатково платні освітні й інші послуги можуть надаватися понад обсяги, встановлені державним стандартом, і поза діяльністю, що фінансується за рахунок бюджетних коштів.

9.15. Розмір плати за весь термін навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, підвищення кваліфікації, а також порядок оплати освітньої послуги (разово, щороку, щосеместрово, щомісяця) встановлюється у договорі, що укладається між Державним ВНЗ «НГУ» та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати, типова форма якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

9.16. Розмір плати за весь термін навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, підвищення кваліфікації встановлюється Державним ВНЗ «НГУ» в національній валюті. Державний ВНЗ «НГУ» має право змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому договором, не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік. Розмір плати за весь термін навчання або за надання додаткових освітніх послуг підлягає оприлюдненню у засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах, інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб.

9.17. Рішення та діяльність Державного ВНЗ «НГУ», крім інформації з обмеженим доступом, є відкритими. Інформація про процедури та результати прийняття рішень і провадження діяльності Державного ВНЗ «НГУ», підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Державного ВНЗ «НГУ», у засобах масової інформації, на інформаційних стендах Державного ВНЗ «НГУ», та в будь-який інший спосіб.

9.18. Обов'язковому громадському обговоренню у трудовому колективі та колективі осіб, які навчаються, підлягають бюджет Державного ВНЗ «НГУ», його видатки та доходи, стан майна Державного ВНЗ «НГУ» та порядок його використання.

9.19. Статут та інші документи Державного ВНЗ «НГУ», якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу, інформація про склад його керівних органів, а також бюджет Державного ВНЗ «НГУ», та річний, у тому числі фінансовий, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Державного ВНЗ «НГУ».

9.20. Державний ВНЗ «НГУ» зобов’язаний публікувати на своїх офіційних веб-сайтах:

кошторис Державного ВНЗ «НГУ» на поточний рік та всі зміни до нього;

звіт про використання та надходження коштів;

інформацію щодо проведення тендерних процедур;

штатний розпис на поточний рік.

10. Порядок звітності, контролю за провадженням фінансово-господарської діяльності

10.1. Державний ВНЗ "НГУ" як вищий навчальний заклад державної форми власності відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Указу Президента України «Про Державну казначейську службу України», Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи й інших нормативно-правових актів, складає затверджені форми місячної, квартальної та річної зведеної звітності й подає їх до органів Державної казначейської служби України, Державної фіскальної служби, Державного комітету статистики, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

10.2. Державний ВНЗ "НГУ" самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський і фінансовий облік своєї роботи, складає і подає в установленому порядку статистичну звітність до органів, яким законодавством України надано право здійснювати контроль за відповідними видами діяльності.

10.3. Ректор і головний бухгалтер Державного ВНЗ "НГУ" несуть персональну відповідальність за правильність, достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

10.4. Головний бухгалтер здійснює постійний контроль за додержанням порядку ведення бухгалтерського обліку.

10.5. Аудит діяльності Державного ВНЗ "НГУ" проводиться згідно з законодавством України.

11. Порядок внесення змін до Статуту Державного ВНЗ "НГУ"

11.1. Конференція трудового колективу Державного ВНЗ "НГУ" за поданням Вченої ради Державного ВНЗ "НГУ" погоджує Статут Державного ВНЗ "НГУ".

11.2. Зміни до Статуту Державного ВНЗ "НГУ" погоджуються в тому ж порядку, що і сам Статут.

12. Порядок реорганізації та ліквідації Державного ВНЗ "НГУ"

12.1. Рішення про ліквідацію та реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Державного ВНЗ «НГУ» приймається Кабінетом Міністрів України згідно з законодавством України.

12.2. Реорганізація чи ліквідація Державного ВНЗ «НГУ» не повинна порушувати. права та інтереси осіб, які навчаються в ньому;

12.3. Ліквідація Державного ВНЗ «НГУ» здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Міністерством освіти і науки України, що створюється відповідно до законодавства України. До складу ліквідаційної комісії входять представники Міністерства освіти і науки України та Державного ВНЗ «НГУ». Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначає Міністерство освіти і науки України.

12.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Державним ВНЗ «НГУ». Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Державного ВНЗ «НГУ» і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Державним ВНЗ «НГУ», що ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.

12.5. Під час ліквідації та реорганізації Державного ВНЗ «НГУ», вивільнюваним працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працюУкраїни.

12.6. Державний ВНЗ «НГУ» є ліквідованим з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення його діяльності.

Ректор Г.Г.Півняк

© 2006-2023 Інформація про сайт