Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

До уваги вступників до аспірантури

 1. СТРОКИ ПРИЙОМУ:

– для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії:

1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в такі строки:

– для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії:

1.1. за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

Етапи вступної кампанії

Очна та заочна 

форми навчання

Початок прийому заяв та документів

05 квітня

Закінчення прийому заяв та документів

15 квітня

Строки проведення вступних випробувань

з 17 квітня по 22 квітня

Дата оприлюднення рейтингового списку вступників

25 квітня

Термін зарахування вступників

до 01 травня
1.2. за державним замовленням, за кошти фізичних та/або юридичних осіб за всіма спеціальностями відповідно до ліцензії:

Етапи вступної кампанії

Очна та заочна 

форми навчання

Початок прийому заяв та документів

28 серпня

Закінчення прийому заяв та документів

10 вересня

Строки проведення вступних випробувань

з 11 вересня по 18 вересня

Дата оприлюднення рейтингового списку вступників

20 вересня

Термін зарахування вступників

до 01 жовтня


– для здобуття ступеня доктора наук:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

16 серпня

Закінчення прийому заяв та документів

25 серпня

Термін зарахування вступників

до 01 вересня


2. ДОКУМЕНТИ:

До заяви, поданої в паперовій формі вступник додає:

для участі в конкурсі на здобуття ступеня доктора філософії:

– копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

– копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);

– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ і копію додатку до нього;

– за наявності дійсний сертифікат про знання іноземної мови (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня);

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

– мотиваційний лист.

доктора наук:

– копію документа, що посвідчує особу;

– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ і копію додатку до нього;

– копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук);

– копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника) – за наявності;

– особовий листок обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, в якій працює вступник;

– засвідчену копію рішення Вченої ради НТУ «Дніпровська політехніка» щодо рекомендації до зарахування до докторантури;

– розгорнутий план дисертації або детальний план необхідних публікацій для формування сукупності статей, на базі якої планується здобуття наукового ступеня доктора наук;

– інформацію щодо особистого індексу Гірша (h-індекс) у Scopus;

– сертифікат, що засвідчує відповідний рівень знання іноземної мови;

– список наукових праць за спеціальністю, опублікованих у фахових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією університету, або в установленому законодавством порядку. Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ:

денна форма – 189000 грн (вартість за весь цикл навчання);

заочна форма – 132000 грн (вартість за весь цикл навчання).


ГРАФІК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Прийом заяв та документів з 28.08.2023 року до 10.09.2023 року

кімната №4/22 четвертого навчального корпусу

З понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00, перерва з 12:00 до 13:00


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2023 Інформація про сайт